Geschiedenis

Afdrukken

Geschiedenis

West-Europa geïntroduceerd. Alchemie is in wezen een ontologie. Het is een kijk op het bestaan van de mens en de verbondenheid met de dingen om ons heen. In deze filosofie is alles wat er in de natuur gebeurt een neerslag van de kosmische verbondenheid. Alle energetische processen vinden hun oorsprong uiteindelijk in de enige energiebron, waar we ons bestaan aan te danken hebben: de zon. De Egyptische farao Akhnaton heeft op basis van de verbondenheid met de zon een monotheïstische religie ontwikkeld. De Egyptische faraopriester Hermes Trismegistus bracht ons via de "Tafel van Smaragd" zijn leerstellingen.
De uitdrukking "zo boven - zo beneden" is hier van afkomstig. De wetmatigheden van de macrokosmos zijn identiek aan die van de microkosmos. Het hemelse laat zich vertalen in de aardse natuur. In feite ligt alle informatie die voor ons mensen beschikbaar is in de natuur opgesloten. We kunnen ons ermee voeden, we kunnen er van leven door het inademen van zuurstof en we kunnen onze disharmonieën door diezelfde natuur laten harmoniseren.
De alchemist heeft kennis van de processen in de natuur. Hij kent haar wetmatigheden en is in staat de processen van die natuur in een kortere tijd op laboratoriumniveau te realiseren. Hierbij maakt hij gebruik van bestanddelen uit het plantenrijk, het mineralenrijk en het metalenrijk, waaraan hij een hiërarchische opbouw toekent wat betreft bewustzijn. Het plantenrijk staat onderaan, het metalenrijk bovenaan in een opklimmende reeks die in wezen de kosmische krachten op aarde vertegenwoordigt. Door de cyclische processen van de seizoenen vindt een natuurlijke fermentatie plaats waarbij planten worden afgebroken tot humus. Zo wordt de vegetatie in een reeks van eeuwen omgevormd tot mineraal (koolstofverbindingen) en vervolgens tot diamant of een metaal. Binnen de metalenwereld bestaat ook weer een hiërarchie, met als hoogste metaal het goud. In goud wordt de zonne-energie samengebald tot de puurste vorm van materie: de zon is verstoffelijkt tot goud (aurum).
Zo is de cyclus rond - de materie herbergt de spiritualiteit.
Het werk van Paracelsus (1493-1541) vormt het fundament van de hedendaagse Spagyrische middelen. Deze Zwitserse arts en alchemist maakte voornamelijk gebruik van kruiden.Hij verfoeide alchemisten die in het bezit waren van hemelse kennis en dit voor hun eigenbelang aanwendden: voor het maken van goud. Voor Paracelsus telde alleen de kennis van de natuur die gebruikt kon worden voor het herstel van de harmonie. Hij gebruikte zijn inzichten en de Alchemistische principes om de krachten die in de natuur zijn opgeslagen los te maken. Zo ontwikkelde hij geneesmiddelen uit planten. De tak van de alchemie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van middelen voor de gezondheidszorg noemt men Spagyriek. De werking van de Spagyrische middelen zijn dan ook niet los te zien van de Alchemistische principes. Het was voor Paracelsus vanzelfsprekend dat transformatieprocessen in de natuur gebruikt kunnen worden om transformatieprocessen bij de mens te ondersteunen, met behulp van de kosmische of hemelse krachten die in de natuur liggen opgesloten. Doormiddel van de Spagyriek is het mogelijk om met de krachten uit de natuur blokkades, tekorten en andere ziekmakende factoren op te heffen en het ziekteproces bij mens en dier te transformeren.
De filosofie van de alchemie richt zich niet alleen op het planten-, mineralen- en metalenrijk, maar ook op de wereld van de mensen en de dieren. Binnen elk van deze werelden is er sprake van een spirituele, geestelijke en materiële gelaagdheid. In de alchemie staat zwavel voor het spirituele deel, kwikzilver voor het geestelijke deel en zout voor de materie (het lichaam). In de Spagyriek wordt gebruik gemaakt van hetzelfde onderscheid tussen het spirituele, het geestelijke en het materiële niveau. De geproduceerde essences uit de kruiden werken op deze drie niveaus van het menselijk bestaan.
Zo kunnen de Spagyrische essences en de daarvan gemaakte complexen gezondheid realiseren bij ziekte, tekorten of andere disharmonie op fysiek, geestelijk en zieleniveau.

Verbonden onderwerpen